Bakü,  Аzerbaycan

Türkçe        Azərbaycanca        На русском        Diploma

Türkçe

Azərbaycanca

На русском

Öğretim Proqramı

Uzaktan eğitim

Ödüller

Eleştiriler

Şahadetnameler

Projeler

Kitaplar

Foto ve Video

Diploma

Sözlük

Sitenin haritası

Free counters!
S Ö Z L Ü K  /  L Ü Ğ Ə T  /  С Л О В А Р Ь

    PARAPSİKOLOJİ - paranormal psixofizika fenomenlerin araştırma sahası: duyum organların katılımeden meydana gelen ekstrasensorluk kavrayış (telepati, açik görme, besbelli görme, sorkun ile yeraltı su aramak, teleteşhis, biyoteşhis vesaire); harici fiziksel süreçlere insan terefinden adalesiz etkilemeki (telekinez, paratıp, alternatif tıp vesaire) ve diğer. XIX yüzyılın sonunda meydana gelib. Parapsikoloji fenomenler tatmin edici ilmi açıklama almayıb ve keskin tartışmalar yaratır.

    BİYOENERJİ (Yaşamenerji, Kozmoenerji) - organizmaların yaşam faaliyyeti ile bağlı süreçlerinde meydana gelen enerji değişikliklerin mekanizmalarını ve tabiat kanunlarınını araştırir; biyokürede enerji süreçleri.

    EXTRASENS (ekstra... ve sens sözlerinden) - olağanüstü (ekstrasensorluk) duyarlı ve etkilli insanı işaretlemek üçün uygulanan terim.

"Kiril ve Mefodiy Büyük Ansiklopedi", 2004

    PARAPSİXOLOGİYA - paranormal psixofizik təzahürlər (hadisələr) adı daşıyan sahəsinin tədqiqatı: hiss etmə orqanların iştirakı olmadan baş verən extrasens (qeyri-adi) qavrayış (telepatiya, bəsirət, söyüd çubuğu ilə yeraltı su axtarma, paradiaqnostika, biodiaqnostika və ilaxir); zahiri fiziki proseslərə, əzələ səy vasitatəsini müstəsna olmaqla, insan tərəfindən təsir (telekinez, paratibb, alternativ tibb və ilaxir) və sairə. XIX əsrin axırında yaradıldı. Parapsixologiya tərəfindən öyrənilən təzahürlər kifayətləndirici elm izahını almayıb və kəskin mübahisələr yaradır.

    BİOENERJİ - organizmlərin həyat fəaliyyəti ilə bağlı proseslərində baş verən enerjinin islahat mexanizmlərini və qanunlarını öyrənir; biosferada enerji prosesləri.

    EXTRASENS (ekstra... və sens sözlərindən) - hissən qavranılmaz (qeyri-adi, extrasensorluk) qavrayış və təsir qabiliyyətlərinə malik olan insanı ifadə etmək üçün bu termin işlədilir.

"Kiril və Mefodiy Böyük Ensiklopediyası", 2004

    ПАРАПСИХОЛОГИЯ - область исследований так называемых паранормальных психофизических явлений: экстрасенсорного восприятия, происходящего без участия органов чувств (телепатия, ясновидение, лозоискательство, парадиагностика, биодиагностика и т.п.); воздействия человека на внешние физические процессы без посредства мышечных усилий (телекинез, парамедицина, альтернативная медицина и т.д.) и др. Возникла в конце XIX века. Явления, изучаемые парапсихологией, не получили удовлетворительного научного объяснения и вызывают острые дискуссии.

    БИОЭНЕРГЕТИКА - изучает механизмы и закономерности преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов, энергетические процессы в биосфере.

    ЭКСТРАСЕНС (от экстра... и сенсорный) - термин, употребляющийся для обозначения человека, обладающего способностями сверхчувствительного (экстрасенсорного) восприятия или воздействия.

"Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия", 2004

Baküda telefon:
Bakıda telefon:
Телефон в Баку:
(+994 50) 591-86-88
(+994 55) 955-38-59
WhatsApp:   +994505918688
      


Bakıda Toy üzrə Stilist Kursları
Bakıda
Toy Stilist Kursları
Bakıda kurslar
Bakıda 40-a yaxın müxtəlif kurslar
"İnteryer və Landşaft dizaynı"
Kursları
İnteryer və Landşaft
dizaynı Kursları